گرفتن که از نوع فیلتر و فیلتر است قیمت

که از نوع فیلتر و فیلتر است مقدمه

که از نوع فیلتر و فیلتر است