گرفتن که ثروتمندترین مرد در ایبونی است قیمت

که ثروتمندترین مرد در ایبونی است مقدمه

که ثروتمندترین مرد در ایبونی است